Planejament del territori i urbanisme

  • Plans especials
  • Plans parcials
  • Projectes d’urbanització
  • Reparcel·lacions
  • Gestió urbanística
  • Estudis de viabilitat tècnica i anàlisi d’inversions
  • Valoracions urbanístiques
  • Gestió d’obra

f1e                     f2df3e       f4d